Rehabilitador de fauna silvestre en el delta del ebro ~ Bioblogia.net

1 de marzo de 2024

Rehabilitador de fauna silvestre en el delta del ebro

Oferta compartida por Mireia desde el Biogrupo

FCSA21_24 _1 plaça de Rehabilitador/a grup laboral D1, a Forestal Catalana, SA Forestal Catalana, SA, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de cobrir 1 lloc de treball, categoria D1, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació: 

Descripció del lloc Nom lloc de treball: Rehabilitador/a 
Grup professional: D1 Unitat directiva: Forestal Catalana, S.A, Àrea d’Espais i Recursos Genètics Forestals. 
Centre de treball: Centre de Recuperació de Fauna del Canal Vell Adreça: Partida Canal Vell Polígon 33 Parcel·la 141 
Localitat: 43580 Deltebre Tipus d’horari: 37’5 hores/setmana segons calendari 

Requisits Fase I: Prioritàriament, personal amb una vinculació preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic (en compliment de l’article 34 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022). 
Fase II: També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria: - Titulació necessària pel grup D1 - Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell B1 o acreditació equivalent. - En relació amb les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, posseir els coneixements de llengua castellana del nivell que, per a cada categoria professional laboral. - Ostentar les condicions físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici i desenvolupament de les funcions inherents al lloc Requisits específics del lloc. - Carnet de conduir classe B. Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que, amb caràcter general, estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic. Funcions del lloc - Manteniment del centre de fauna salvatge de Canal Vell. - Col·laboració en les tasques de recuperació de fauna. - Educació ambiental i docència en coordinació amb l’Àrea d’ús públic del PNDE. - Seguiments de fauna salvatge (censos d’ocells aquàtics hivernants, censos d’ocells colonials, anellaments, etc.). - Maneig de fauna - Qualsevol altres temes de gestió de fauna. Aspectes que es valoraran - Formacions/Certificats complementaries relacionades amb les funcions i/o els requisits específics del lloc de treball respecte de la qual se sol·licita participar: - Experiència laboral en feines similars - Experiència la boral en tasques de manteniment d’instal·lacions - Formació en maneig de fauna - Coneixement del territori - Formació en primers auxilis - Formació en prevenció de riscos - Per tal d’afavorir el percentatge de la plantilla que ha d’estar cobert amb persones discapacitades, es tindrà en compte en la valoració de les candidatures les persones que acreditin la condició de discapacitat en grau igual o superior al 33 % Barcelona, 27 de febrer de 2024 Forma en què s’ocuparà el lloc: Contracte temporal d’interinitat per substitució Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats: han d’emplenar el formulari que trobaran al següent enllaç : ACCÉS AL FORMULARI (un cop arribeu a la pregunta TIPUS D’ OFERTA, seleccioneu l’opció 3.CENTRES FAUNA SALVATGE i envieu-lo). Així mateix, haureu d’enviar el vostre currículum amb format PDF de no més de 2 fulls amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat a l’adreça de correu: ofertesdetreball.forestalcatalana@gencat.cat.). En el nom dels fitxers que adjunteu s'ha d'indicar el codi de l'oferta i el nom i cognoms de la persona sol·licitant. Per exemple:TES000-Cognom1-Cognom2-Nom.pdf. Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: FCSA21 _24_COGNOMS i NOM. La data màxima per trametre la documentació serà el 8 de març de 2024

Find your job here